Informació legal (LOPDGD & RGPD)

Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web distpopular.com titularitat de ANTONIO LOPEZ FRIGOLA (d'ara endavant DISTRIBUÏDORA POPULAR).

Adreça postal:   Carrer de la Unió nº 28, 08001 Barcelona
Direcció email:   pedidos@distpopular.com
Telèfon:   93 318 26 47 - 93 302 46 34
CIF/NIF:   36560504A

Índex de documentació legal

  Condicions d'ús  

  Condicions de COMPRA, enviament, devolucions i pagaments via web

  Política de protecció de dades

  Política de cookies

 

Condicions d'ús

 

ACCEPTACIÓ DE LES condicions i descripció del servei

Aquestes Condicions d'Ús regulen l'accés i utilització de la pàgina web distpopular.com (d'ara endavant la “Web”) que DISTRIBUÏDORA POPULAR posa a la disposició dels seus clients L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'Ús.

DISTRIBUÏDORA POPULAR pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà els clients en cada cas concret.

La  distpopular.com és un lloc exclusiu per als clients professionals de DISTRIBUÏDORA POPULAR  a través del qual podran adquirir determinats productes i serveis. En cap cas podrà usar-se el Portal per a l'adquisició de productes per part de consumidors finals.

Aquesta web constitueix un mer servei que DISTRIBUÏDORA POPULAR presta els seus clients/as, no podent ser considerat una oferta o relació comercial autònoma, o una modificació de les condicions de venda particulars acordades entre totes dues parts.

Les comandes a DISTRIBUÏDORA POPULAR de productes i serveis comercialitzats a través de la web, ja siguin realitzats a través d'aquesta, telefònicament o per qualsevol altra via, se subjectaran en tot cas a les Condicions de compra de la web i a les condicions particulars acordades entre DISTRIBUÏDORA POPULAR  i el client/a.

D'igual forma, els documents (factures, albarans, extractes, etc.) i informacions operatives (situació de comandes, dipòsits, devolucions, reclamacions, etc.) la consulta de les quals es pogués oferir a través de la web no tindran la consideració de documentació legal o duplicat d'aquesta, sent simples esborranys que es posen a la disposició del client/a amb la finalitat de proporcionar-li informació.

Encara que posem els nostres majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d'errors la informació i documentació continguda en la web no ofereix cap garantia respecte de l'exactitud i posada al dia d'aquesta. En conseqüència, en cas d'existir una discrepància entre la informació continguda en la web y la derivada del la documentació relativa a la seva operativa (factures, albarans, etc.), prevaldrà el contingut d'aquests últims.

 

Tornar a l'índex

 

ACCÉS A la PÀGINA WEB, CONTRASENYES i seguretat

És requisit indispensable per a accedir i operar en aquesta web tenir la condició de client de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

 En conseqüència, no es concedirà el registre ni es permetrà l'accés a la zona reservada als qui no siguin Clients de DISTRIBUÏDORA POPULAR, reservant-se aquesta el dret de concedir o no les altes sol·licitades.  

L'usuari/a de la web és i serà, en tot cas, el client/a de DISTRIBUÏDORA POPULAR, que es responsabilitzarà directament de totes les operacions que es realitzin a través del mateix (comandes, reclamacions, devolucions, etc.).

Com a usuari/a, el client/a és responsable de la veracitat, exactitud i actualització de la informació facilitada a través de la web; en aquest sentit, queda prohibida la utilització d'identitats falses i la suplantació, de qualsevol forma, de la identitat de tercers (incloent l'ús de les seves dades, contrasenyes o claus).

El client/a, en realitzar la sol·licitud de registre, declara i accepta que les claus d'accés a la web només podran ser conegudes i usades per la persona o persones de la seva organització habilitades específicament per a això, i amb capacitat per a obligar-lo, havent de custodiar de manera diligent el nom d'usuari i contrasenya, i responent personalment del seu ús indegut i exonerant a DISTRIBUÏDORA POPULAR, fins que li sigui comunicada aquesta circumstància, de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la seva pèrdua o accés il·legítim per part d'un tercer. En aquests casos, així com els de pèrdua o oblit de la contrasenya, DISTRIBUÏDORA POPULAR es posarà en contacte amb el client/a per a renovar-los.

 DISTRIBUÏDORA POPULAR  queda facultada per a, en qualsevol moment, comprovar pel mitjà que estimi més oportú que les persones que utilitzen les claus d'accés a la web pertanyen a l'organització del Client, reservant-se el dret de denegar el registre o cancel·lar l'accés en cas que, després de les comprovacions oportunes, detectés que no es compleix amb aquesta condició.

Excepte quan expressament s'indiqui el contrari, les transmissions des de la web no són realitzades en un entorn segur. No es garanteix que l'accés sigui ininterromput o lliure d'errors, quedant l'empresa exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l'ús o impossibilitat d'ús (incloent tots els danys indirectes, entre altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d'informació, etc.).

 

Tornar a l'índex

 

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L'usuari/a se compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'usuari/a se obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d'Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres usuaris/as.

Així mateix, l'usuari/a se compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la Web.

L'usuari/a se compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris/as mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals DISTRIBUÏDORA POPULAR presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'usuari/a se compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de DISTRIBUÏDORA POPULAR o de tercers.

Tornar a l'índex

 

PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

DISTRIBUÏDORA POPULAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: pedidos@distpopular.com

Tornar a l'índex

 

ENLLAÇOS DE TERCERS i enllaços a aquesta web

Les presents Condicions d'Ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de DISTRIBUÏDORA POPULAR, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Els destins d'aquests enllaços no estan sota el control de DISTRIBUÏDORA POPULAR, i  DISTRIBUÏDORA POPULAR no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des d'aquesta web , ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l'usuari/a sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

Queda autoritzat l'establiment de vincles i enllaços al Portal des d'altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de DISTRIBUÏDORA POPULAR, dels seus usuaris o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquest.

En l'establiment d'aquests vincles queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres, així com aquelles que permetin l'accés a serveis i continguts per als quals DISTRIBUÏDORA POPULAR exigeix el previ registre (deep linking).

Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directa o indirectament, de qualsevol mena de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment de links amb finalitats mercantils.


En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

Tornar a l'índex

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de DISTRIBUÏDORA POPULAR i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei.

DISTRIBUÏDORA POPULAR no concedeix cap mena de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari/a sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l'usuari/a reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de DISTRIBUÏDORA POPULAR o del titular d'aquests.

Tornar a l'índex

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través d'aquest lloc web es recapten dades de caràcter personal dels usuaris/as, per la qual cosa preguem que l'usuari/a de la mateixa llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

Així mateix, l'informem que DISTRIBUÏDORA POPULAR utilitza cookies de caràcter tècnic i per a guardar dades de navegació, per la qual cosa preguem, igualment, que l'usuari/a llegeixi atentament la nostra Política de Cookies.

S'informa l'usuari/al fet que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recaptats mitjançant la present pàgina web seran tractats en compliment del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la legislació espanyola aplicable i per a les finalitats indicades en les citades Política de Privacitat i Política de Cookies.

Tornar a l'índex

COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari/a i que ens permeten conèixer la següent informació:

 • Si accepto el nostre avís de cookies.
 • Cookies tècniques de funcionament que no recapten cap informació de l'usuari/a ni de la seva navegació.

L'usuari/a té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

Si Vostè vol obtenir més informació sobre l'ús que està pàgina web realitza de les cookies, si us plau, llegeixi la política d'ús específica de cookies.

Tornar a l'índex

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

DISTRIBUÏDORA POPULAR es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les Condicions d'Ús de la present pàgina web pel que l'usuari/a haurà de llegir-les periòdicament.

Tornar a l'índex

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre DISTRIBUÏDORA POPULAR i l'usuari/a se regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili social de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

DISTRIBUÏDORA POPULAR perseguirà l'incompliment de les presents Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

Tornar a l'índex

 

Condicions de COMPRA, enviament, devolucions i pagaments via web

És requisit indispensable per a accedir i operar en aquesta web tenir la condició de client de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

En conseqüència, no es concedirà el registre ni es permetrà l'accés a la zona reservada als qui no siguin Clients de DISTRIBUÏDORA POPULAR, reservant-se aquesta el dret de concedir o no les altes sol·licitades.  

Les condicions de compra, enviament, devolucions i pagaments seràn les previament pactades amb DISTRIBUÏDORA POPULAR al adquirir la condició de client.

Les condicions de compra, descomptes, enviament i devolucions són les pactades específicament amb cada client en particular.

Tornar a l'índex

 

INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB

El LLOC WEB: distpopular.com, té per objecte l'adquisició dels llibres i productes que DISTRIBUÏDORA POPULAR distribueix. La web és un servei que DISTRIBUÏDORA POPULAR ofereix als seus clients professionals als quals se'ls ha suministrat usuari i contrasenya.

Aquesta web NO aquesta destinada al client final.

Tornar a l'índex

 

COMANDES I LLIURAMENTS

El Client sol·licitarà  a través de la web els productes que desitgi adquirir, podent les comandes ser subministrades per aquesta totalment o parcialment. El subministrament parcial no eximirà en cap cas de l'abonament de la mercaderia lliurada. Els lliuraments s'entendran realitzades amb la signatura pel Client de l'albarà o document de rebut assumint aquest, a partir d'aquest moment, els danys i menyscaptes que la mercaderia sofreixi.

Tornar a l'índex

 

PREUS DELS PRODUCTES

Els preus a aplicar a cadascun dels articles inclosos en les comandes seran els ressenyats en els corresponents albarans, sobre els quals s'aplicaran els descomptes pactats en les condicions particulars.


El client/a tindrà accés, a través de la web a informació puntual sobre els preus aplicables a cadascun dels productes, així com a les novetats i modificacions que aquests poguessin sofrir, d'acord amb la legislació vigent. A més de l'anterior DISTRIBUÏDORA POPULAR es compromet a informar el client/a en tot moment sobre aquests aspectes, sempre que aquest ho sol·liciti

 

Tornar a l'índex

 

RECLAMACIONS

No s'admetrà cap reclamació passats quinze (15) dies des de la data de l'esdeveniment reclamat (recepció de mercaderia, devolucions, facturació, abonaments, etc.), excepte les relatives a defectes d'impressió o enquadernació, que no estaran sotmeses a termini.

Tota reclamació haurà de ser efectuada per escrit al correu pedidos@distpopular.com.

Tornar a l'índex

 

facturació i PAGAMENT

La forma de facturació i pagament serà la pactada amb cada client/a en particular.


Les anteriors condicions han estat determinades i ofertes voluntàriament per DISTRIBUÏDORA POPULAR tenint en compte les circumstàncies especials del sector del llibre, i no tenen contingut abusiu o perjudicial per als seus interessos. En cas que, per imperatiu legal, aquestes condicions no poguessin ser aplicables, o si de la seva aplicació es derivés algun tipus de responsabilitat, les mateixes seran renegociades per a adequar-les a la normativa vigent a cada moment.


Si així es pacta expressament, DISTRIBUÏDORA POPULAR podrà concedir al client/a un topall màxim de crèdit, de manera que l'import ajornat a cada moment no pugui superar aquest límit. En cas contrari, l'excés haurà de ser abonat al comptat.


DISTRIBUÏDORA POPULAR podrà interrompre el subministrament, sense incórrer en cap responsabilitat, si tingués notícia de la disminució de la solvència econòmica del Client, o si existís un incompliment de les obligacions de pagament, sense perjudici en aquest últim cas de la possible exigència de responsabilitats i interessos de demora, d'acord amb la legislació vigent sobre lluita contra la morositat en operacions comercials.
 

Tornar a l'índex

 

manipulació I LLIURAMENT DE PRODUCTES

Serà per compte i risc exclusiu del client/a qualsevol manipulació que els seus empleats, proveïdors o possibles clients poguessin fer per a la incorporació a o la retirada dels productes de qualsevol mena d'etiquetatge, qualsevol que sigui la seva finalitat, inclosos aquells necessaris per al seu control comercial.


El client/a se compromet a no incorporar als productes cap mena d'etiquetatge que pugui causar-los danys que impedeixin o dificultin la seva posterior comercialització. Si, malgrat això, per aquesta manipulació o etiquetatge es produïssin danys irreparables per al producte, aquest tindrà la condició de defectuós a l'efecte de possibles devolucions, segons el que es preveu en les presents condicions de venda.

 

Tornar a l'índex

 

Devolucions

TOTES LES COMPRES ES CONSIDERARAN EFECTUADES EN FERMA.

Sense perjudici d'això, a títol de mera excepció DISTRIBUÏDORA POPULAR podrà admetre, respecte del producte comprat en els 12 mesos immediatament anteriors, els percentatges de devolució que les parts hagin pactat expressament. Excepte acord en contra,  les devolucions hauran d'arribar a ports pagats als magatzems de DISTRIBUÏDORA POPULAR.


Prèviament a l'enviament, el client/a haurà de facilitar a DISTRIBUÏDORA POPULAR la relació de títols que pretengui retornar, a l'efecte de verificar que es compleixen els percentatges abans al·ludits.

En el cas de devolucions de Text la mercaderia, juntament amb aquesta relació de contingut, haurà d'obrar en poder de DISTRIBUÏDORA POPULAR  abans del 15 de novembre de cada any.


No s'admetrà cap devolució no aprovada prèviament per DISTRIBUÏDORA POPULAR, ni les d'aquells productes que no estiguin en perfecte estat per a la seva venda.

El lliurament de les devolucions no implica que DISTRIBUÏDORA POPULAR les accepti; aquesta podrà comprovar si les mateixes s'adeqüen als pactes tenint, en cas contrari, opció de reexpedir-les amb càrrec al client/a o de deixar-les en els seus magatzems a la disposició d'aquest, que en tot cas vindrà obligat a pagar el seu import. L'import de les devolucions acceptades serà registrat a favor del client/a i deduït dels pagaments posteriors.
 

 

Tornar a l'índex

 

pagaments via web

Els clients/as prèviament registrats tenen la possibilitat d'abonar factures via passarel·la segura en aquesta web. Els pagaments s'efectuessin per mitjà de targeta de crèdit.

Les condicions per a efectuar els pagaments són:

 • Estar validat en la web de DISTRIBUÏDORA POPULAR.
 • En el formulari habilitat s'ha d'informar la referència indicada per DISTRIBUÏDORA POPULAR i l'import.
 • Una veus establert l'enllaç amb la paserel·la segura finalitzar el pagament.

DISTRIBUÏDORA POPULAR enviés un correu de conformació de pagament correcte.

  Tornar a l'índex

 

fur

Per a quantes divergències poguessin sorgir en la interpretació o execució d'etes condicionis, totes dues parts se sotmeten expressament al fur dels jutjats i tribunals de Barcelona capital, amb renúncia a qualsevol altre que els pogués correspondre. 

Tornar a l'índex

 

Política de protecció de dades

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 DISTRIBUÏDORA POPULAR, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l'usuari/a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les com es pugui accedir a través dels enllaços.

 DISTRIBUÏDORA POPULAR, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, DISTRIBUÏDORA POPULAR, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l'usuari/a causa de la navegació per Internet.

DISTRIBUÏDORA POPULAR, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produït en l'usuari/al fet que portin causa d'errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 

L'accés en la web: no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

DISTRIBUÏDORA POPULAR, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris/as o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

Tornar a l'índex

 

PUBLICITAT

La Web: podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

DISTRIBUÏDORA POPULAR, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Tornar a l'índex

 

MODIFICACIONS

DISTRIBUÏDORA POPULAR, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma, admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades per uns altres de posteriors.

Tornar a l'índex

 

RESERVA DE COOKIES

DISTRIBUÏDORA POPULAR, es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari/pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, DISTRIBUÏDORA POPULAR, informa que les cookies s'associen a l'usuari/a anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari/a.

L'usuari/a té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·lin al seu disc portar. No obstant això, per a accedir als llocs web de DISTRIBUÏDORA POPULAR, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari/a se compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Tornar a l'índex

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el qual estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, DISTRIBUÏDORA POPULAR ,informa els usuaris/as dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

 Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de DISTRIBUÏDORA POPULAR, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Així mateix, DISTRIBUÏDORA POPULAR, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari/a web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina.

Es contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, i l'usuari/a tindrà dret de:

 • Rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació.
 • Oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades.
 • Supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives.
 • Limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret en la rectificació de les seves dades personals.
 • Portabilitat, perquè l'usuari/a pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: Carrer de la Unió nº 28, 08001 Barcelona, o al correu electrònic pedidos@distpopular.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

 Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant els formularis de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un casella de selecció obligatòria a peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb un casella de selecció obligatòria a peu del formulari d'enviament de publicitat. 

Tornar a l'índex

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a DISTRIBUÏDORA POPULAR, seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i els hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

Així mateix, DISTRIBUÏDORA POPULAR, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

Tornar a l'índex

 

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari/a i DISTRIBUÏDORA POPULAR, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari/a i DISTRIBUÏDORA POPULAR, els jutjats o tribunals de la localitat del domicili de DISTRIBUÏDORA POPULAR.

Tornar a l'índex

 

Política de cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que s'instal·len en l'ordinador de l'usuari/a i que permeten que sigui el propi usuari/al qual emmagatzemi la informació que genera la seva activitat en la xarxa. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari/a o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari/a.

Aquest lloc web pot utilitzar les següents cookies:

Tornar a l'índex

 

Segons l'entitat que les gestioni

Cookies pròpies:

Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari/a des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari/a.

Cookies de tercers:

Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari/a des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

Tornar a l'índex

 

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques:

Són aquelles que permeten a l'usuari/a la navegació a través d'una plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, incloent aquelles que l'editor utilitza per a permetre la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar les seves funcions i serveis, com identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat a la seguretat del servei, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, habilitar continguts dinàmics o compartir continguts a través de xarxes socials. També pertanyen a aquesta categoria aquelles cookies que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que l'editor hagi inclòs en una plataforma sobre la base de criteris com el contingut editat, sense que es recopili informació dels usuaris/as amb finalitats diferents, com pot ser personalitzar aquest contingut publicitari o altres continguts.

Cookies de preferències o personalització:

Són aquelles que permeten recordar informació perquè l'usuari/a accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris/as, com, per exemple, l'idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l'usuari/a realitza una cerca, l'aspecte o contingut del servei en funció de la mena de navegador a través del qual l'usuari/a accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.

Cookies d'anàlisis o mediació:

Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris/as del lloc web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s'utilitza en la mediació de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris/as del servei.

El lloc web pot utilitzar la informació de la seva visita per a realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com per a garantir la continuïtat del servei o per a realitzar millores en els seus llocs web. Aquesta informació no serà utilitzada per a cap altra finalitat.

Cookies publicitàries:

Les cookies publicitàries permeten gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris inclosos en la nostra pàgina web, sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental:

Són aquelles que permeten gestionar de manera eficaç, els espais publicitaris inclosos en aquesta pàgina web. Aquestes cookies emmagatzemen informació del seu comportament obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa ens permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar-li publicitat en funció d'aquest.

Tornar a l'índex

 

Segons el termini de temps que romanen activades en l'equip terminal:

Cookies de sessió:

Són aquelles dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari/a accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari/a en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits) i desapareixen en acabar la sessió.

Cookies persistents:

Són aquelles en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

FINALITAT

QUI LA GESTIONA

COOKIE

PROPOSIT

CADUCITAT

Tècnica

DISTRIBUÏDORA POPULAR

ASP.NET_SessionId

La primera vegada que un usuari/a accedeix a una aplicació ASP.NET amb sessió habilitada es crea aquesta cookie.

Cada vegada que un usuari/a vol autenticar-se en la nostra aplicació es neteja la sessió i se sobreescriu aquesta cookie en el navegador. És una mesura de seguretat en el control de sessions d'aplicacions ASP.NET

No establerta

Tècnica

DISTRIBUÏDORA POPULAR

clau

Indica si s'ha sol·licitat recordar la seva clau. Només guarda que ho ha sol·licitat no la clau.

30 minuts

Tècnica

DISTRIBUÏDORA POPULAR

Validat

Indica si s'ha sol·licitat que quan el client entre de nou en el web ja aquest validat. Només guarda que ho ha sol·licitat no les dades d'accés

30 dies

Tornar a l'índex

 

Gestió de cookies

En qualsevol cas, l'usuari/a té la possibilitat de configurar el seu panell per a gestionar la instal·lació de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. No obstant això, la desactivació de les cookies pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions de la pàgina web.

El fet de deshabilitar les cookies pot implicar la pèrdua d'un funcionament òptim de la pàgina web quedant inhabilitades algunes de les característiques o serveis prestats per aquesta. No obstant això, fins i tot havent desactivat totes les cookies el navegador web recull determinada informació essencial per al funcionament bàsic de la pàgina web.

Així mateix, les cookies poden bloquejar-se o deshabilitar-se amb les eines de configuració del seu navegador. El navegador li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies, o bé triar rebutjar només alguna d'elles.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació:

 • Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l'opció de menú Eines seleccionant Opcions d'Internet i accedint a Privacitat.
 • Si utilitza Firefox per a Mac en l'opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat, accedint a l'apartat Mostrar Cookies, i per a Windows en l'opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privacitat i després a Usar una configuració personalitzada per a l'historial.
 • Si utilitza Safari, en l'opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat.
 • Si utilitza Google Chrome, en l'opció de menú Eines, seleccionant Opcions (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després en l'opció Configuració Contingut de la secció Privacitat, i finalment marcant Cookies en el diàleg Configuració de contingut.

Finalment, l'informem que té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies, configurant per a això el seu navegador o el panell de control en els termes previstos en el punt anterior.

Tornar a l'índex